De algemene leveringsvoorwaarden van sieradencadeautje.nl zijn van toepassing op alle producten. Door te bestellen geeft u aan akkoord te gaan met de algemene leveringsvoorwaarden. Wij verwerken de bestelling nadat deze aan ons is door gegeven middels de webshop.
Betalen en betaalmogelijkheden
De bestelling wordt vooraf betaald. Pas na ontvangst van de betaling worden de bestelde artikelen verzonden. Alle bedragen dienen te worden geboekt op rekeningnummer : NL69INGB0005033660  t.n.v. natasha nails
Prijzen
De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. sieradencadeautje.nl kan haar prijzen ten alle tijden aanpassen.
Eigendomsvoorbehoud
sieradencadeautje.nl blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat het verschuldigde bedrag is voldaan.
Levertijd
Indien de producten voorradig zijn, bedraagt de levertijd 3 werkdagen na ontvangst van de betaling. De levertijd is, in het geval het product niet voorradig is, 7 tot 14 werkdagen na betaling. Wanneer een product niet leverbaar blijkt, dan zal dit achteraf aan u kenbaar worden gemaakt middels een emailbericht.
Annulering
Een bestelling zal afgenomen moeten worden. Bij goede reden (door sieradencadeautje.nl per geval specifiek te beoordelen) kan eventueel worden overgaan tot annulering.
Privacy
sieradencadeautje.nl zal de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet beschikbaar stellen aan derden. Persoonsgegevens worden door sieradencadeautje.nl alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling.
Garantie
sieradencadeautje.nl garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van de artikelen veel zorg is besteed. Als blijkt dat het product niet voldoet aan bovenstaande garantie, dan zal natasha-sieraden in overleg zorgdragen voor vervanging of tot creditering overgaan van de aanschafwaarde. Na retournering van het product zal de waarde van het product worden gecrediteerd. De garantie vervalt indien het gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik van het artikel of wanneer u of derden wijzigingen aan het artikel hebben aangebracht.
Klachtenafhandeling
sieradencadeautje.nl streeft naar tevreden klanten. Mocht er onverhoopt een klacht zijn, dan wordt sieradencadeautje.nl  daar graag van op de hoogte gebracht. sieradencadeautje.nl zal altijd proberen om, indien u onverhoopt niet tevreden bent over het geleverde product of over onze service, dit in goed onderling overleg met u op te lossen.
Aansprakelijkheid
Indien het door sieradencadeautje.nl geleverde artikel een gebrek vertoont, dan is de aansprakelijkheid van natasha-sieraden jegens u beperkt tot hetgeen is bepaald door de garantievoorwaarden. De aansprakelijkheid van natasha-sieraden voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige artikel, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van sieradencadeautje.nl